Garancia, Elállási jog

Garancia

Hibás teljesítés esetére a Gyártó termékeire 2 év jótállást vállal.

A jótállás nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra. Jótállási időn belüli hiba esetén közölni kell a Gyártóval a hibás termék megnevezését, a megrendelés és teljesítés idejét, valamint a hibajelenséget, továbbá a bejelentéstől számított három munkanapon belül a hibás terméket vissza kell juttatni a Gyártóhoz.

A Gyártó jótállási kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

Elállási jog

A vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a vásárló vagy a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha a vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Trafó-Győri Kft. 5300 Karcag, Kisújszállási út 164.

e-mail: s.nyiri@trafo-gyori.hu

Amennyiben a vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az általa teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. A visszatérítés mindaddig visszatartható, amíg a termék vissza nem kerül a gyártóhoz, vagy a vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A vásárló köteles a Gyártónak (Trafó-Győri Kft. 5300 Karcag, Kisújszállási út 164.) a terméket sértetlenül és eredeti csomagolásában indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a vásárló viseli.

Abban az esetben, ha a terméket használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen részünkre visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.